Tag Archives: roczne sprawozdanie z gospodarowania odpadami gmina 1 wypełniony wzór sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne

Szkolenie – sprawozdawczość – odpady komunalne

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SZKOLENIE !

„Sprawozdawczość podmiotów oraz gmin w zakresie odebranych odpadów komunalnych”.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy niezbędnej do wdrożenia zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła nowe obowiązki sprawozdawcze na wszystkie podmioty biorące udział w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Sprawozdania będą dostarczały informacji potrzebnych do sprawowania kontroli nad sposobem funkcjonowania nowego systemu. Informacje te będą również podstawą do nakładania ewentualnych kar administracyjnych za niezrealizowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Program

1. Sposób wypełniania i zakres poszczególnych sprawozdań:
– Wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nierucho¬mości.
– Wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
– Wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
2. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
3. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
4. Obliczanie masy odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania.
5. Kary za nierzetelne i nieterminowe przygotowanie sprawozdań.
6. Sposób wyliczenia morfologii odpadów.
7. Panel dyskusyjny

Podstawa prawna szkolenia

1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz.391)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r., w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630)
3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645)
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676)

Zachęcamy do odwiedzenia działu „Aktualizacja aktów prawnych” – a w nim – ujednolicony tekst ustawy o utrzymaniu porządku …

Prowadzący
Praktyk, pracownik samorządowy, od ponad 10 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z odpadami komunalnymi. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu, praca magisterska z zakresu wykorzystania odpadów komunalnych. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz na Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Termin: Prosimy o informację jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu. Gdy zbierze się grupa uczestników wyznaczymy termin i przygotujemy dla Państwa takie spotkanie.
Czas trwania: od 9.00 do 14.00

Miejsce szkolenia: Złotoryja, woj. dolnośląskie, Hotel Qubus
Koszt szkolenia: 310 zł netto od uczestnika – 10 % rabatu przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika (opłata zwolniona z VAT w przypadku finansowania przynajmniej w 70% ze środków publicznych)

Koszty szkolenia obejmują: udział w szkoleniu, przerwy kawowe, materiały na CD, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Informacje dodatkowe: faktury i zaświadczenia będą przekazane uczestnikom w dniu szkolenia, o ile organizator otrzyma wcześniej „formularz zgłoszeniowy”. W przypadku gdy kompletne dane będą dostarczone w terminie późniejszym, dokumenty zostaną przesłane pocztą.

Kontakt:

Marzena Litwin – Gratkowska
tel. 506 067 102
m.gratkowska@wp.pl

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ZREALIZOWANE SZKOLENIA

Serdecznie dziękujemy za liczny i aktywny udział w dotychczasowych szkoleniach w dziedzinie Sprawozdawczość podmiotów oraz gmin w zakresie odebranych odpadów komunalnych”.

Mieliśmy przyjemność spotkać się z zainteresowanymi osobami     4 marca 2013r. w Dzierżoniowie

040320131604
040320131606 040320131607

20 marca 2013r. w Złotoryi

08100089 35149142 ImageGet5

14 grudnia 2013r. w Złotoryi *** Szkolenie w kameralnym gronie i świątecznej już atmosferze po raz kolejny odbyło się w sali szkoleniowej Hotelu Qubus. Dziękujemy za profesjonalną obsługę i pomoc w organizacji szkolenia.

Po raz kolejny przekonaliśmy się, że odległości nie mają znaczenia dla chcących zgłębić tajniki sprawozdawczości odpadów komunalnych.  

slajd na stronęIMG_0196

IMG_0194

Wszystkich zainteresowanych tą tematyką i kolejnym szkoleniem zapraszamy do kontaktu. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Organizujemy także szkolenia
dla osób mniej wtajemniczonych w tematykę
– zainteresowanych proszę o kontakt

WYBRANE ASPEKTY WDROŻENIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Program

 1. Nowy system gospodarowania odpadami.
 2. Uchwały rad gmin – omówienie.
 3. Plany gospodarki odpadami.
 4. Morfologia odpadów – jak wyliczyć.
 5. Kwartalne sprawozdania sporządzane przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nierucho­mości.
 6. Kwartalne sprawozdania sporządzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorni­ków bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 7. Roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
 8. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
 9. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
 10. Obliczanie masy odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania.
 11. Deklaracja – weryfikacja deklaracji.
 12. Pojęcie właściciela nieruchomości dla celów opłaty za odpady.
 13. Przeznaczenie opłat za gospodarowanie odpadami.
 14. PSZOK, RIPOK.
 15. Opis przedmiotu zamówienia – przetarg.
 16. Egzekwowanie obowiązku złożenia deklaracji. Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji.
 17. Decyzje
 18. Czynności sprawdzające w ordynacji podatkowej.
 19. Egzekucja w administracji – ogólne zasady.
 20. Kary pieniężne.
 21. Analiza stanu gospodarki odpadami.
 22. System informatyczny do obsługi systemu.
 23. Stacje przeładunkowe odpadów
 24. Pytania i odpowiedzi.

Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia

Koszt szkolenia: do uzgodnienia
Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe, materiały na CD, certyfikat ukończenia szkolenia

Prowadzący: Praktyk, pracownik samorządowy, od ponad 10 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z odpadami komunalnymi. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu, praca magisterska z zakresu wykorzystania odpadów komunalnych. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz na Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o kontakt 
tel. 506 067 102

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Reklamy