Tag Archives: wzór karty przekazania odpadów

Ewidencja odpadów

Posiadacz odpadów, zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy o odpadach, jest zobowiązany do prowadzenia  ewidencji odpadów. Ewidencję, w większości przypadków, prowadzi się z  zastosowaniem:

1) karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie;

2) karty przekazania odpadu.

Przykładowo wypełnione dokumenty oraz Katalog odpadów 

v           Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

–             wytwórców odpadów komunalnych,

–             wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

–             osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby.

v           Ewidencję można prowadzić w systemie informatycznym, umożliwiającym poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego.

v           Prowadzący wyłącznie transport odpadów:

 •  prowadzi ewidencję z zastosowaniem tylko karty przekazania odpadu;
 •  jest obowiązany do poświadczenia na karcie przekazania odpadu wykonania tej usługi.

v           Dokumenty ewidencji odpadów powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów lub prowadzącego transport odpadów.

v           Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad od innego posiadacza, jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadu na karcie przekazania odpadu, wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje ten odpad.

v           Kartę przekazania odpadu w odpowiedniej liczbie egzemplarzy – po jednym dla każdego z  posiadaczy oraz dla transportujących odpady – sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady.

v           Dopuszczalne jest niesporządzanie karty przekazania odpadu, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

v           Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadu, obejmującej odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego transport odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.

v           Posiadacz odpadów i prowadzący transport odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 4. –  tj.  zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do przechowywania zbiorczych zestawień danych, o których mowa w ust. 1, do czasu zakończenia rekultywacji składowiska odpadów i przekazania ich następnemu właścicielowi lub zarządcy nieruchomości.

v           Posiadacz odpadów i prowadzący transport odpadów jest obowiązany do udostępniania dokumentów ewidencji odpadów na żądanie organów przeprowadzających kontrolę.

v           Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych, wytwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów albo miejsce zamieszkania lub siedziby transportującego odpady, w drodze decyzji, zobowiązuje posiadacza odpadów lub transportującego odpady do przedłożenia dokumentów ewidencji odpadów, w przypadku gdy roczne sprawozdanie o ilości wytworzonych odpadów, budzi wątpliwości co do prawidłowości wypełnienia lub gdy jest to niezbędne do prowadzenia innych postępowań z zakresu ochrony środowiska będących w jego kompetencjach.

Przydatne wskazówki, które często umykają podczas czytania zawiłych przepisów:

 • ewidencję należy prowadzić dla wszystkich odpadów wykazanych w dokumentacji (decyzji) regulującej stan formalno – prawny wytwarzanych odpadów,
 • kartę przekazania odpadu, zgodnie z przepisami, sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady,
 • kod odpadu w KPO, KEo należy wpisywać zgodnie z katalogiem odpadów,
 • numer karty przekazania odpadów nadaje wytwórca odpadów,
 • wpis do KEO powinien następować w momencie wytworzenia odpadu, a nie w chwili otrzymania „kart przekazania odpadów”,
 • proszę zwrócić uwagę na fakt, że odpad zdany odbiorcy w danym miesiącu może być sumą odpadów powstałych w miesiącach poprzednich oraz w bieżącym miesiącu,
 • ilość odpadów na koniec roku powinna być zbilansowana – uwzględniać stan magazynowy odpadów na koniec roku,
 • zalecane są wpisy w KEO we wszystkich miesiącach roku – od stycznia do grudnia,
 • zapisy z dokładnością do trzech miejsc po przecinku dla odpadów niebezpiecznych, do dwóch miejsc po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne.

Jednostki wagowe

1Mg = 1 megagram = 1 tona

100kg = 0,1Mg

10kg = 0,01Mg

1kg = 0,001Mg

Na dokumentach do ewidencji odpadów wpisujemy jednostki wagowe!

 Podstawa prawna

1)      ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-2001-112-1206

2)      ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 249, poz. 1673)

http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-10-249-1673

UPROSZCZONA EWIDENCJA ODPADÓW

Uproszczoną ewidencję odpadów mogą prowadzić małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają następujące warunki:

1) wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,

2) wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie.

Uproszczoną ewidencje odpadów prowadzi się z zastosowaniem wyłącznie karty przekazania odpadu.

 Rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Lp. Rodzaj odpadów Kod odpadów Ilość odpadów [Mg]
1 Odpadowa masa roślinna 02 01 03 bez ograniczeń
2 Odchody zwierzęce 02 01 06 bez ograniczeń
3 Odpady kory i korka 03 01 01 do 10
4 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 03 01 05 do 10
5 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 08 03 18 do 0,1
6 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 08* do 0,01
7 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 15 02 03 do 0,1
8 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 16 02 13* do 0,005
9 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 do 5
10 Gruz ceglany 17 01 02 do 5
11 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03 do 5
12 Drewno 17 02 01 do 5
13 Szkło 17 02 02 do 5
14 Tworzywa sztuczne 17 02 03 do 5
15 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 do 5
16 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 08 02 do 5

Podstawa prawna

1)            ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz.U. Nr 152, poz. 1735) http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-01-152-1735

 

Reklamy