Zwiększona świadomość konieczności zapewnienia zrównoważonego rozwoju sprawia, że przedsiębiorstwa w sposób wiarygodny troszczące się o środowisko zdobywają przewagę konkurencyjną na rynkach krajowych oraz międzynarodowych.  Od firm coraz częściej wymaga się sprawozdawczości dotyczącej wpływu na środowisko naturalne. Sprawia to, iż coraz ważniejsze staje się posiadanie dowodów na wywiązanie ze zobowiązań zawartych w zawiłych niejednokrotnie przepisach.

Potencjalne korzyści związane z ochroną środowiska są liczne, ale do najważniejszych zaliczyć można namacalną i możliwą do udowodnienia poprawę parametrów związanych ze środowiskiem oraz wyższy poziom pewności w zakresie zgodności z przepisami prawa.

Mając na myśli „ochronę środowiska” należy rozpatrzyć wpływ funkcjonowania przedsiębiorstwa na poszczególne komponenty środowiska – powietrze, wodę, glebę. Jest to szeroko pojęte oddziaływanie firmy, bowiem zmusza do rozwagi nad emisją gazów lub pyłów do powietrza,  emisją hałasu do środowiska, emisją substancji zubożających warstwę ozonową, segregacją odpadów oraz ich zagospodarowaniem, źródłem zaopatrzenia w wodę oraz celem jej wykorzystania, sposobem odprowadzania ścieków socjalnych, przemysłowych, wód opadowych, roztopowych, źródłem zaopatrzenia w energię, surowce, materiały i szereg innych wpływów na naturalne środowisko.

Świadczymy także szeroki wachlarz usług dodatkowych:

  • Pomiary emisji pyłowych i chemicznych zanieczyszczeń powietrza
  • Pomiary emisji hałasu do środowiska
  • Analiza fizykochemiczna wód i ścieków
  • Pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy: oświetlenie * pomiary poziomu dźwięku * zapylenie * toksykologia
  • Doradztwo w zakresie bhp i p.poż.
  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej

MLG Ochrona Środowiska Marzena Litwin - Gratkowska

Reklamy